Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Trung tâm Công nghệ sinh học Thông báo Về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá năm 2021

Ngày đăng: 09/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12  năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-SKHCN ngày 10/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc Phê duyệt phương án xử lý tài sản đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng con giống và hoàn thiện quy trình nuôi dưỡng nhằm tăng hiệu quả kinh tế của đàn bò thịt tỉnh An Giang”;

Căn cứ Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công giữa Sở KH&CN (bên giao) và Trung tâm CNSH (bên nhận) vào ngày 27 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 227/SKHCN-KHTC ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc chấp thuận chủ trương duy trì đàn bò cái nền Brahman và thực hiện thủ tục xuất bán đàn bê lai F1;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-SKHCN ngày 26/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đồng ý cho Trung tâm Công nghệ sinh học xuất bán đàn bê lai F1 hình thành từ kết quả đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng con giống và hoàn thiện quy trình nuôi dưỡng nhằm tăng hiệu quả kinh tế của đàn bò thịt tại tỉnh An Giang”.

Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang thông báo bán tài sản công đã được phê duyệt theo quyết định số 78/QĐ-SKHCN ngày 26/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đồng ý cho Trung tâm Công nghệ sinh học xuất bán đàn bê lai F1 hình thành từ kết quả đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng con giống và hoàn thiện quy trình nuôi dưỡng nhằm tăng hiệu quả kinh tế của đàn bò thịt tại tỉnh An Giang”.

Tài sản bán thanh lý: đàn bê lai F1 (phụ lục đính kèm).

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý, liên hệ Phòng Tổ chức, Hành chính và Kế hoạch - Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang để nhận mẫu phiếu đăng ký mua tài sản.

Thời hạn nộp Phiếu đăng ký mua tài sản: từ 7h30 ngày 12/5/2021 đến 17h ngày 18/5/2021 tại Phòng Tổ chức, Hành chính và Kế hoạch - Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang (địa chỉ: ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang - điện thoại: 02966 504499)

Trân trọng./.

Đính kèm văn bản:

Thông báo số: 01/TB.BTSC-TTCNSH về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá năm 2021 và phụ lục

các tin khác