Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 của kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021
05/04/2022

Trên cơ sở kết quả thi Vòng 1, Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021 thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 của kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021,

Thông báo Khai mạc kỳ thi, lịch tổ chức thi Vòng 1 và quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021
21/03/2022

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTDCC ngày 15/3/2022 của Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021 về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021.Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021 thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021
31/12/2021

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Căn cứ Đề án số 445/ĐA-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 đã được Bộ Nội vụ thống nhất, phê duyệt tại Công văn số 4032/BNV-CCVC ngày 19 tháng 8 năm 2021;

An Giang: Thông báo tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 đến hết ngày 04/11/2021
21/10/2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thông báo thi tuyển công chức năm 2021
05/07/2021

Ngày 02 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh An Giang đã có Thông báo số 378/TB-UBND về việc thi tuyển công chức 2021. Cụ thể: