Lấy ý kiến dự thảo văn bản

STT Văn bản dự thảo Văn bản dự thảo Đính kèm Thời hạn góp ý Xem các góp ý
STT Họ tên Địa chỉ Số điện thoại Ngày gửi Chi tiết