Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành tăng cường thực hiện các giải pháp cải cách hành chính

Châu Thành tăng cường thực hiện các giải pháp cải cách hành chính

Ngày đăng: 22/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Những năm qua, huyện Châu Thành (An Giang) luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xem đây là một nhiệm vụ, nội dung quan trọng phải thực hiện quyết liệt, nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Qua đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Responsive image

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Châu Thành

Để triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và tỉnh, UBND huyện tham mưu Huyện ủy đưa nội dung chương trình cải cách hành chính vào nghị quyết của Đảng bộ huyện. Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tham gia thực hiện và giám sát hoạt động cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể để triển khai kịp thời, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Huyện tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm, như: cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015… Qua đó, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc cải cách hành chính trong quản lý nhà nước, các cấp, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ cải cách hành chính sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Qua công tác triển khai, quán triệt, mức độ nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC. Các ban, ngành bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để thực hiện đồng bộ CCHC đạt hiệu quả và đúng pháp luật.

Ngoài ra, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ hành chính của đội ngũ cán bộ ngày càng nâng cao. Đặc biệt, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC. Huyện Châu Thành luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức mô hình “một cửa” tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Việc áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn, nâng cao chất lượng làm việc, tiết kiệm chi phí. Đến nay, huyện có 13/13 cơ quan hành chính đang thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO và hoạt động ổn định duy trì hệ thống, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng cho tổ chức, cá nhân.

Huyện nhân rộng những sáng kiến mới, cách làm hay đã được đưa vào thực hiện trong quá trình triển khai công tác CCHC tại địa phương, đơn vị. Việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo phương châm “Vui lòng dân đến, vừa lòng dân đi” và phương châm “6 biết” được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, lệ phí và thời gian giải quyết từng thủ tục hành chính tại cơ quan, bàn làm việc của cán bộ phụ trách từng lĩnh vực. Qua đó, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

Giai đoạn 2011-2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện tiếp nhận tổng số 89.276 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; qua đó, đã giải quyết được 88.896 hồ sơ, 380 hồ sơ chuyển sang kỳ sau. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn tiếp nhận tổng số 276.803 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; qua đó, đã giải quyết được 276.623 hồ sơ (28.185 hồ sơ trả trước hạn, 248.438 hồ sơ trả đúng hạn, hồ sơ quá hạn là 0 hồ sơ), 180 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Tổng số thủ tục thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 174/245 loại thủ tục (chiếm tỷ lệ 71,2% số TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả). Số lượng thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 102/245 loại thủ tục (chiếm tỷ lệ 41,63%).

Responsive image

Người dân tra cứu thủ tục hành chính

Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi. Đồng thời, nhân rộng những sáng kiến mới, cách làm hay; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích… nhằm cắt giảm thời gian và tiết kiệm tối đa chi phí liên quan đến việc giải quyết TTHC cho người dân và các tổ chức.

Ngoài ra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công khai minh bạch và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu là khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính. Qua đó, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả./.

Trung Hiếu