Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Góp ý Dự thảo báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

Góp ý Dự thảo báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

27/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại Công văn số 43-CV/BCSĐ ngày 27 tháng 5 năm 2021 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương gửi dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW đến các Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các

đơn vị có liên quan và công khai trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Trên cơ sở đó, tổng hợp hoàn chỉnh gửi về Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 03 tháng 6 năm 2021.

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường xin gửi dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết đến Quý cơ quan có ý kiến góp ý theo chỉ đạo nêu trên. Văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Do thời gian chỉ đạo cấp bách, rất mong Quý cơ quan quan tâm góp ý để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ được giao

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:1533/STNMT-ĐĐ góp ý Dự thảo báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

các tin khác