Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 theo Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 theo Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 06/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 05/04/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; kết nối tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Responsive image
 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng lộ trình, yêu cầu theo các nội dung đã được nêu tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tái cấu trúc quy trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ trong việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện không nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Quyết định số 406/QĐ-TTg; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi (trang thiết bị, đường truyền,…) trong việc triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 406/QĐ-TTg.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai ngay 02 nội dung đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng và đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) tại mục II của Quyết định số 406/QĐ-TTg.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai giữa hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nội dung thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại mục II của Quyết định số 406/QĐ-TTg).

Giúp UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công an thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công của tỉnh để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và nâng mức độ dịch vụ từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với các dịch công trực tuyến thuộc các ngành, lĩnh vực; Thường xuyên theo dõi việc kết nối, tích hợp các thủ tục hành chính theo danh mục thủ tục hành chính đã được nêu tại danh mục kèm theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung nêu trên. Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn: VB số 278/UBND-TH ngày 05/04/2021
GP