Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 48/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

26/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ  Thông báo số 134/TB-VPUBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp bàn về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 851/STP-XDKT&TDTHPL ngày 12/8/2019 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

Căn cứ Công văn số 4012/VPUBND-KTN ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Điều chỉnh bổ sung Quyết định 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018;

Căn cứ văn bản của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường về góp ý bổ sung cho nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để dự thảo được hoàn chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan cho ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Văn bản đính kèm:

Công văn góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND

Quyết định số: 48/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND  ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ý kiến đóng góp của quý vị được gởi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bằng văn bản và qua địa chỉ Email: nblong@angiang.gov.vn , thông tin liên hệ 0907369818 gặp Long. Thời hạn gởi ý kiến chậm nhất đến hết ngày 07/10/2019. Nếu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan không có ý kiến xem như thống nhất nội dung dự thảo.

 

các tin khác