Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân...

17/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về: văn bản dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về: văn bản dự thảo TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 27/12/2019, Sở Tài chính đã có Công văn số 3328/STC-HCSN đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan, tham mưu, đề xuất, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất quy định nội dung, mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh An Giang, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh An Giang. Để thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và có ý kiến đóng góp dự thảo.

Văn bản góp ý gửi về: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, email: bttam@angiang.gov.vn), số 97 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước ngày 26/3/2020 để kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị./.

các tin khác