Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh

Ngày đăng: 26/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 24/02/2021, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, nội dung, tiến độ thực hiện như sau: 

Tại cuộc họp thứ Nhất, thời gian vào ngày 19/02/2021, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nghe báo cáo về kết quả hiệp thương lần thứ nhất; việc tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ra ứng cử; việc phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; phương án công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử và phục vụ các yêu cầu của Ủy ban bầu cử tỉnh; cho ý kiến về Kế hoạch của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc họp thứ hai, thời gian dự kiến trước ngày 04/3/2021 (ngày chậm nhất phải hoàn thành hiệp thương lần 2 theo Luật định là ngày 19/3/2021). Theo đó nội dung, Ban Chỉ đạo cho ý kiến về chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và các công việc phát sinh (nếu có).

Cuộc họp thứ ba, Ban Chỉ đạo nghe báo cáo về kết quả hiệp thương lần thứ hai và việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú; cho ý kiến về chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Thời gian dự kiến trước ngày 27/3/2021.

Cuộc họp thứ tư, Ban Chỉ đạo nghe báo cáo về kết quả hiệp thương lần thứ ba. Cho ý kiến về danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Thời gian: dự kiến trước ngày 21/4/2021 (ngày chậm nhất phải hoàn thành hiệp thương lần 3 theo Luật định là ngày 18/4/2021).

Cuộc họp thứ năm, nội dung: Ban Chỉ đạo nghe báo cáo việc kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và giám sát ngày bầu cử; phân công thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh trong việc kiểm tra, giám sát. Thời gian: dự kiến ngày 14/5/2021 (sau thời hạn ngưng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị là ngày 13/5/2021).

Cuộc họp thứ sáu, nội dung: Ban Chỉ đạo nghe báo cáo tình hình, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo tổ chức tổng kết cuộc bầu cử. Thời gian: dự kiến trước ngày 31/5/2021.

Qua đó, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm triên khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời giao Tổ Giúp việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Vũ Hùng