Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng: 10/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 04-9, UBND tỉnh ban hành công văn chấn chỉnh trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Theo đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, đôn đốc xây dựng Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của đơn vị và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Giám sát, phân công đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ kết quả, tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương; Nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể: cấp tỉnh từ 97% trở lên, cấp huyện từ 95% trở lên và cấp xã phải đạt tỷ lệ 100%.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND; Niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Tổ chức thu phí, lệ phí đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng bắt buộc người dân phải nộp đủ các khoản thu của địa phương mới thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Bố trí công chức có trình độ chuyên môn phù hợp, nhất là công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có kinh nghiệm và am hiểu đầy đủ về thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với Công An tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện việc phúc tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót hoặc giải quyết những khó khăn vướng mắc của địa phương trong thực hiện TTHC liên thông 03 thủ tục.

Sở Nội vụ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020, trong đó phải bố trí máy quyét văn bản (máy scan) tại nơi làm việc của công chức làm công tác chứng thực.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, thực hiện ngay phân hệ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh An Giang; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc, khắc phục các khó khắn, vướng mắc của các đơn vị; Tổ chức hướng dẫn, tập huấn thực hiện ký số giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một điện tử của tỉnh, thực hiện ký số trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho cá nhân, tổ chức.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện thống nhất các văn bản pháp luật hiện hành theo quy định về một cửa, một cửa liên thông.

Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động báo cáo với Chủ tịch UBND cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đúng quy định hiện hành; Thống kê, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC ở các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND kiểm tra việc bố trí trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã sử dụng đúng mục đích; Hướng dẫn UBND cấp xã sắp xếp lại Bộ phận Một cửa đảm bảo thống nhất trên toàn địa bàn theo mô hình chung của tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn theo dõi, kiểm tra, khắc phục những hạn chế, thiếu sót khi thực hiện liên thông 03 TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT/TTLT-BTP-BCA-BYT; Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh; Tham gia vận hành, thực hiện ngay phân hệ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh An Giang; Tổ chức thu phí, lệ phí theo đúng quy định.

Ngoài ra, tạm dừng việc chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ UBND huyện sang Bưu điện huyện tại UBND huyện Tịnh Biên, UBND huyện Phú tân chờ hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ theo Nghị quyết số 84/NQ-CP để tránh lãng phí. Riêng UBND huyện An Phú, yêu cầu khẩn trương xây dựng xây dựng lộ trình, kế hoạch chuyển giao cụ thể, đồng thời lấy ý kiến Văn phòng UBND tỉnh trước khi ban hành.

Tin HY

Nguồn CV số 932/UBND-TH ngày 04/9/2020