Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến Dự thảo “Quy chế Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 16/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017 (Luật số 14/2017/QH14); Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý,sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017 (Luật số 50/2019/QH14);

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (ký hiệu QCVN 01:2019/BCT);

Căn cứ Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Ngày 14/5/2020, Sở Công Thương có văn bản số 679/SCT-QLCN để lấy ý kiến các Sở, ban ngành có liên quan và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Sở Công Thương chưa lấy ý kiến đóng góp của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ An Giang và đăng tải thông tin dự thảo Quyết định trên website của Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 214/UBND-NC.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Công Thương đề nghị Sở Thông tin & Truyền Thông,Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ An Giang tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định như sau:

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 15/7/2020.

2. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh An Giang tham gia ý kiến dự thảo Quyết định; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 25/6/2020. Sau thời gian này, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo Quyết định.

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Sở Công Thương tỉnh An Giang, số 10, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3957638 – 0296.3957259

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Công Thương được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương (http://socongthuong.angiang.gov.vn).

Văn bản đính kèm: 

Công văn số:905/SCT-QLCN V/v đóng góp ý kiến Dự thảo “Quy chế Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (bs).

Dự thảo TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo QUY CHẾ Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

Phụ lục mẫu báo cáo về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác