Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn tại diễn đàn kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Ngày đăng: 12/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 12/7/2019, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được cấp cơ bản hoàn thành vào năm 1995 trên nền hệ thống bản đồ địa chính chưa chính quy, nhiều bản đồ giấy.

Responsive image
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Đặng Đức trả lời chất vấn tại diễn đàn kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 

Việc tổ chức đo đạc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là yêu cầu cần thiết để hiện đại hóa quản lý nhà nước về đất đai, tiến tới quản lý vận hành trên nền tảng công nghệ số, đăng ký giao dịch điện tử thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai một cấp. 

Với sự cần thiết đó, từ năm 2007 UBND tỉnh đã cho chủ trương lập và phê duyệt Dự án tổng thể để thực hiện nhiệm vụ này với khối lượng công việc phải đo đạc cấp đổi toàn tỉnh 156 xã, tổng kinh phí dự kiến 218 tỷ đồng.

Đến năm 2013, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, theo đó Tỉnh ủy chỉ đạo đến năm 2015 xây dựng hoàn thiện hồ sơ địa chính cho 70% số xã, đến năm 2018 hoàn thành cho các xã còn lại.

Về nguyên tắc tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

(1) Tổ chức thực hiện theo từng xã, mỗi xã đều xây dựng Phương án kinh tế kỹ thuật trình phê duyệt trước khi thực hiện.

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp huyện ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng về đo đạc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(3) UBND cấp xã cùng với đơn vị thi công tổ chức đăng ký, xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện để cấp đổi Giấy chứng nhận và cấp phát đổi Giấy chứng nhận đại trà trên địa bàn xã.

(4) Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với UBND cấp huyện theo dõi, phân công các cơ quan, bộ phận chuyên môn thực hiện cấp đổi theo một quy trình cụ thể. UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận theo thẩm quyền của Luật Đất đai 2003. Đến năm 2014 chuyển sang Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai 2013. 

(5) Việc cấp đổi Giấy chứng nhận không làm ảnh hưởng đến tính pháp lý của Giấy chứng nhận cũ đã cấp, không cản trở việc giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất như: thế chấp, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho…

(6) Thời gian thực hiện hoàn tất một xã không quá một năm rưỡi, chậm nhất là hai năm nếu địa bàn quá khó khăn khách quan. Các hộ không đến đăng ký, không nhận giấy trong thời gian tổ chức thực hiện cấp đổi sẽ đề nghị cấp lại giấy khi thực hiện giao dịch hoặc có nhu cầu tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện (làm riêng lẻ). Hết thời gian thực hiện, công trình sẽ được nghiệm thu bàn giao để quyết toán công trình. Toàn bộ hồ sơ địa chính sẽ được lưu giữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện để quản lý theo hệ thống mới.     

(7) Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp đổi nhưng đang thế chấp tại các ngân hàng cũng có thể xem xét cấp đổi trong thời gian thực hiện dự án nếu giữa hộ dân và ngân hàng có thỏa thuận về việc đổi giấy.   

(8) Các thửa đất không thay đổi chủ sử dụng đất, không thay đổi ranh giới, vị trí thửa đất, không lấn chiếm đất công, sử dụng đất đúng mục đích là thửa đất đủ điều kiện cấp đổi; các thửa đất đã chuyển nhượng hoặc sử dụng khác mục đích, lấn chiếm đất công làm sai lệch ranh giới thì phải tiến hành làm thủ tục theo quy định, không thuộc trường hợp được cấp đổi. Dữ liệu thửa đất sẽ được quản lý tại Văn phòng Đăng ký đất đai để theo dõi thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu.  

Thực hiện chủ trương và nguyên tắc nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án kinh tế kỹ thuật công trình đo đạc từng xã để tổ chức thực hiện. 

Từ năm 2007 đến nay đã triển khai 122/156 xã, chiếm 78,2% số xã. Có 7 huyện đã triển khai hoàn tất gồm Long Xuyên, Tịnh Biên, Tri Tôn, Phú Tân, Thoại Sơn, Tân Châu, Châu Đốc; các huyện đã triển khai một phần gồm Châu Phú 5/13 xã, An Phú 7/14 xã, Châu Thành 4/13 xã, Chợ Mới 8/18 xã; với tổng kinh phí 154,2 tỷ đồng (trong đó Trung ương hỗ trợ 69 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 76,3 tỷ đồng; ngân sách huyện 8,9 tỷ đồng). Tổng số giấy chứng nhận đã cấp đổi được 223.177/270.190 giấy đủ điều kiện cấp đổi (đạt 82,6 %). Số giấy đủ điều kiện còn lại đang thế chấp tại ngân hàng tại thời điểm cấp đổi; chủ sử dụng đất không đến đăng ký để cấp đổi…

Nhìn chung, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là nhiệm vụ khá khó khăn, một số địa bàn người dân thiếu quan tâm phối hợp, khó khăn trong khâu đăng ký, phát giấy, địa bàn dân tộc khó tiếp cận tuyên truyền, phần lớn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp, một số xã làm chậm công tác xét duyệt hồ sơ. 

Số lượng hồ sơ tồn đọng dạng không đủ điều kiện còn khá lớn trên địa bàn một số huyện: Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên bao gồm các dạng thửa đất có thay đổi về vị trí, ranh giới so với hiện trạng; lấn chiếm đất công, kênh mương nội đồng; chuyển quyền, tặng cho, thừa kế nhưng chưa làm các thủ tục theo quy định; tự ý chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp; đất có phát sinh tranh chấp… 

Nguồn kinh phí bố trí cho thực hiện nhiệm vụ này còn hạn chế, mỗi năm bố trí từ 5 - 7 tỷ, triển khai 2-3 xã. Nếu không có kinh phí Trung ương hỗ trợ thì sẽ rất khó đạt kết quả như hiện nay. 

Kết quả cấp đổi hiện nay đạt tỷ lệ hơn 82%, hồ sơ địa chính đã hoàn tất bằng công nghệ số, làm nền tảng để bắt đầu triển khai dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai một cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu tư từ năm 2019 đến năm 2022.  

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thực hiện đo đạc cấp đổi cho 34 xã theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 23/01/2019, 34 xã còn  lại gồm Châu Phú (08 xã), An Phú (07 xã), Châu Thành (09 xã) và Chợ Mới (10 xã) phải thực hiện với tổng kinh phí 149,6 tỷ đồng. Nếu tỉnh cân đối cấp đủ kinh phí (38 - 42 tỷ đồng/năm) và tranh thủ được vốn Trung ương hỗ trợ khoảng 30 tỷ đồng thì đến năm 2022 sẽ thực hiện xong (trường hợp tỉnh cân đối cấp kinh phí không đủ như hiện nay thì có khả năng kéo dài đến năm 2030).

Bên cạnh đó, UBND cấp huyện rà soát xây dựng phương án cấp đổi bổ sung cho những địa bàn còn nhiều thửa đất đủ điều kiện cấp đổi, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Riêng các thửa đất không đủ điều kiện cấp đổi thì sẽ chuyển đổi sang hệ thống quản lý dữ liệu mới, khi người dân có nhu cầu thì làm thủ tục riêng lẻ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện./.

     Vũ Hùng – Hữu Trực