Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX - Kỳ họp thứ 2

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 và quy định hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho cấp huyện

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang

Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc ban hành Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang

Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND.

30/08/2016 | 08:20
NGHỊ QUYẾT Về việc ban hành Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Phân trang:<< < 1 2 > >>