Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang giải quyết khiếu nại, tố cáo với tinh thần “xong việc chứ không phải chỉ hết thẩm quyền”

08/02/2018

(Cổng TTĐT AG)- Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017.

Thông báo nêu rõ, năm 2017, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, nổi bật trên các mặt công tác sau: Lực lượng Thanh tra toàn tỉnh đã bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra được phê duyệt, thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Ngoài ra, lực lượng Thanh tra còn thực hiện các nhiệm vụ thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, qua đó góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc thực hiện các kết luận thanh tra được quan tâm; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, ngành Thanh tra đã tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao; Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các Sở ngành đã trực tiếp tiếp công dân góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân. Tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương, Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực III, Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân và rà soát, giải quyết 88 vụ việc khiếu nại, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; đến nay có 18 hộ cam kết chấm dứt khiếu nại, UBND tỉnh đã ban hành 59 thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tiếp tục xem xét và phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát 10 vụ việc khiếu nại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải quan tâm khắc phục trong thời gian tới:  Một số cuộc thanh tra chưa chỉ ra được những hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách và vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành; việc phát hiện sai phạm và thu hồi tài sản thất thoát chưa được chú trọng đúng mức; việc ban hành kết luận thanh tra còn chậm, thực hiện còn kéo dài, chưa đầy đủ.

Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung chưa đạt yêu cầu; chưa giải quyết được tình trạng một số hộ dân khiếu nại đông người tại các cơ quan Trung ương.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu ngành Thanh tra khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2018 ngay từ đầu năm, tập trung thanh tra các lĩnh vực trọng tâm, chuyên đề diện rộng, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; tránh chồng chéo, thanh tra nhiều lần đối với một doanh nghiệp trong một năm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và văn bản khác của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn. Tập trung giải quyết có chất lượng, hiệu quả các vụ việc khiếu nại mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Khi có đơn thư khiếu nại tố cáo thì các cấp, các ngành giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở nơi phát sinh vụ việc; khẩn trương thực hiện các kết luận đã thống nhất với Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên rà soát các vụ việc chưa giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa phù hợp với quy định, nhất là các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài với tinh thần “xong việc chứ không phải chỉ hết thẩm quyền”, hạn chế khiếu nại bức xúc của người dân.

Khi phát sinh các khiếu nại quyết định hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phải có trách nhiệm xem xét lại quyết định hành chính đó. Trường hợp khiếu nại đúng, quyết định hành chính có thiếu sót thì tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp ban hành quyết định bồi thường bổ sung. Trường hợp khiếu nại sai, quyết định hành chính đúng thì tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp giao cơ quan Thanh tra tham mưu giải quyết khiếu nại.

Tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân và các Bộ, ngành Trung ương tiếp, đối thoại với các hộ dân khiếu nại kéo dài thường xuyên tập trung tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tìm biện pháp giải quyết từng vụ việc nhưng phải theo nguyên tắc không "giũ rối" để từng bước ổn định tình hình./.

Nguồn: TB Số 53/TB-VPUBND  ngày 07 tháng 02 năm 2018
Hải Nhu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh