Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021

31/12/2021 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Căn cứ Đề án số 445/ĐA-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 đã được Bộ Nội vụ thống nhất, phê duyệt tại Công văn số 4032/BNV-CCVC ngày 19 tháng 8 năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐTNN ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 về tổ chức kỳ thi;

Hội đồng Thi nâng ngạch, thăng hạng đã tổ chức và hoàn thành việc chấm thi đối với kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 theo đúng các quy định. Căn cứ Kết quả điểm thi môn Kiến thức chung, Anh văn, Chuyên môn nghiệp vụ và ý kiến thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 thông báo đến các cơ quan, đơn vị và thí sinh dự thi:

1. Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 (Danh sách kèm theo). 

2. Về tổ chức chấm phúc khảo: 

- Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng sẽ nhận đơn phúc khảo của thí sinh về kết quả bài thi viết môn Chuyên môn nghiệp vụ từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 17/01/2022 (mẫu đề nghị kèm theo).

- Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

- Địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo: Sở Nội vụ - (Thường trực Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng) số 89 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

Hội đồng Thi nâng ngạch, thăng hạng không nhận đơn phúc khảo gửi bằng bưu điện, fax, telex và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời gian nêu trên.

Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ (số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://sonoivu.angiang.gov.vn.

Hội đồng Thi nâng ngạch, thăng hạng thông báo để cơ quan, đơn vị biết. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gửi kết quả thi đến từng các cán bộ, công chức, viên chức có tên trong danh sách kèm theo Thông báo này được biết./

Tải về:

Thông báo số 19/TB-HĐTNN 

Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2021

Kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2021

Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên thanh tra viên chính năm 2021

Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên kiểm lâm viên chính năm 2021


Các tin khác

c3cec916-3d3a-448b-b613-b02a1ec8a219

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021

nopic.jpg