Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Góp ý dự thảo các văn bản trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang”

16/03/2023 |

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định số 81/2021/NĐ-CP).

Thực hiện Công văn số 33/HĐND-TT ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện các dự thảo:

- Tờ trình Ủy ban nhân dân thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về “Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang” do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành;

 - Tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về “Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang” của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang;

- Nghị quyết số …/2023/NQ-HĐND “Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang”;

- Công văn hướng dẫn triển khai việc thực hiện Nghị quyết. 

(Các dự thảo đính kèm Công văn và được đăng tải trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ www.angiang.edu.vn)

Để đảm bảo văn bản ban hành đúng quy định của pháp luật, có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân, kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thị, thành phố và các cơ sở giáo dục cho ý kiến góp ý toàn bộ các dự thảo nêu trên.

Văn bản góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống iOffice, đồng gửi file mềm qua email phongkhtc@angiang.edu.vn trước ngày 15 tháng 4 năm 2023.

Sau thời gian trên các đơn vị không gửi văn bản góp ý xem như thống nhất với các dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện các quy trình tiếp theo.

Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thị, thành phố và các cơ sở giáo dục./.

Văn bản đính kèm:

Công văn Góp ý dự thảo các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về “Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang”

Dự thảo Tờ trình Về việc trình hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết “Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang”

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết  “Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang”

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Công văn triển khai Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2023 - 2024

 

 

 


Các tin khác

7d2088c9-4c37-4cc5-ba0c-c38c7426476a

Góp ý dự thảo các văn bản trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang”

nopic.jpg