Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ... (05/10/2021)

 

Lấy ý kiến nhân dân và các ngành liên quan các trường hợp đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khen thưởng cấp Nhà nước (01/10/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022 (01/10/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 41 (28/09/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng CSHT... (27/09/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội (24/09/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (23/09/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh (14/09/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể (02/08/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (23/07/2021)

 

Công bố công khai thông tin cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021 (16/07/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang (15/07/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (24/06/2021)

 

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (18/06/2021)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh An Giang (16/06/2021)

 

Lấy góp ý dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang (14/06/2021)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Giải thưởng cấp tỉnh mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng (10/06/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang (10/06/2021)