Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể (02/08/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (23/07/2021)

 

Công bố công khai thông tin cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021 (16/07/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang (15/07/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (24/06/2021)

 

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (18/06/2021)

 

Lấy góp ý dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang (14/06/2021)

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Giải thưởng cấp tỉnh mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng (10/06/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang (10/06/2021)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TTTT và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành TTTT (09/06/2021)

 

Lấy ý kiến lấy dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 (07/06/2021)

 

Góp ý Dự thảo báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW (27/05/2021)

 

Lấy ý kiến bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (26/05/2021)

 

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Lao động (23/05/2021)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “TDĐK XDĐSVH” tỉnh An Giang theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND (21/05/2021)

 

Góp ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang (19/05/2021)

 

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử (18/05/2021)

 

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đât thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (10/05/2021)

 

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ (06/05/2021)