Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Warning

Warning

No content found for: ‭an giang portal-vi/sa-tintuc/p0/IZ7_I10IH342OG1870QSSM1PO4IED4=CZ6_I10IH342OG1870QSSM1PO4IE51=MECTX!QCPanQCAgiangQCAportal-viQCPsa-trangchuQCPsa-quyetQCAdinhQCAquyQCAhoachQCAkeQCAhoachQCPv-v-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-120-2021-nd-cp-ngay-24-12-2021-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran==‭