Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri về tăng mức trợ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, khóm, ấp

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri về tăng mức trợ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, khóm, ấp

02/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Cử tri đã có kiến nghị gửi tới sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV nội dung như sau:

- Nên có cơ chế tăng biên chế cho xã loại 2 bằng xã loại 1, vì hiện nay thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 34, tinh giảm biên chế nên cán bộ kiêm nhiệm quá nhiều các chức danh”(câu số 4).

- Có chính sách tăng mức lương và trợ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, khóm, ấp có thu nhập tương đối ổn định an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì trong thực tế công việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã và khóm, ấp không kém hơn cán bộ, công chức, nhưng chế độ đãi ngộ thì chưa tương xứng (câu số 5).

Ngày 27/10/2021, Bộ Nội vụ có công văn số 5395/BNV-CQĐP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV như sau:

- Về tăng biên chế cho xã loại 2 (câu hỏi số 4): Căn cứ vào quy định chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã (loại 1: tối đa 23 người; loại 2: tối đa 2 người; loại 3: tối đa 19 người) đảm bảo không thấp hơn số lượng chức vụ, chức danh để bố trí hoạt động chuyên trách (không phải kiêm nhiệm) chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức nêu trên.

- Về kiến nghị tăng mức lương và trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (câu hỏi số 5): Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng theo chức danh hiện đảm nhiệm (không thuộc đối tượng hưởng lương). Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP nêu trên, ngân sách nhà nước đang thực hiện khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã và phân loại thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với từng chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Điều 12, Điều 13 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trong quá trình thực hiện quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã (câu hỏi số 4) và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (câu hỏi số 5), Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành địa phương và cử tri (trong đó có ý kiến của cử tri tỉnh An Giang) để trình cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục hoàn thiện quy định về số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp. Khi cấp có thẩm quyền chưa sửa đổi các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nêu trên, đề nghị tỉnh An Giang  thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Lê Thanh Dũng
các tin khác