Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
“Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”

“Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”

15/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Dân vận”, ký tên X.Y.Z, đăng trên Báo Sự thật số 120, ngày 15 tháng 10 năm 1949. Bài báo nói lên vai trò to lớn, sống còn của công tác dân vận (CTDV) đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Giữa lúc công cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc ta ở vào thời điểm vô cùng cam go, quyết liệt, đòi hỏi phải huy động sức mạnh của cả dân tộc. Nhận thức sâu sắc và đánh giá cao vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Dân vận”. Đây là “cẩm nang” kịp thời chỉ dẫn một cách đầy đủ và sâu sắc cả về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp, tính hiệu quả... của công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Thấu triệt tư tưởng chỉ đạo của Bác, mọi cương lĩnh, văn kiện, nghị quyết của Đảng, Nhà nước ta luôn xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vì nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, từ đó luôn chủ trương phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, để xây dựng nên khối đại đoàn kết và không ngừng phát huy sức mạnh của cả dân tộc. Ngành Dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã luôn chủ động tham mưu cho Đảng và Nhà nước những chủ trương, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Cán bộ làm công tác Dân vận luôn tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phong tục, tập quán của từng địa phương, từng dân tộc; âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch để tuyên truyền, vận động cho quần chúng nhân dân thông suốt, hiểu được quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn quân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành được những thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến, thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tin vào nhân dân, biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đã đạt được thành công trong mọi chặng đường cách mạng, giành được độc lập, cứu nước, giữ nước và xây dựng đất nước. Những năm tháng này đây trong cao trào xây dựng nông thôn mới, khắp nơi đều sôi động không khí làm ăn, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu. Người dân sẵn sàng tự nguyện hiến đất, góp công góp của làm đường, làm công trình chung, thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, mạnh dạn bắt tay vào làm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng phong trào xây dựng văn minh đô thị, đô thị thông minh, là sức người sức của mở mang đường sá, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp mới, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, du lịch. Và những lớp người đang tiến bước vào công cuộc khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo… Tất cả, đều khởi nguồn và thực hiện thành công từ việc các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị với những cán bộ đảng viên gần dân, biết nói cho dân hiểu và biết lắng nghe dân nói, tạo nên sự đồng thuận trong mỗi cộng đồng và biết tổ chức cho dân làm đạt hiệu quả.

Hiển nhiên cuộc sống không chỉ một chiều, trước những nhiệm vụ mới, khó khăn thách thức mới, đã có nhiều cán bộ, đảng viên không những không theo kịp các bước phát triển mới mà còn mắc những sai lầm xa dân. Những căn bệnh “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”, “lý thuyết suông” cùng những ý đồ mưu lợi ích riêng đã không những không thuyết phục được dân mà ngược lại đã ngăn trở những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước phát huy hiệu quả, phục vụ đời sống nhân dân. Đọc lại lời Bác làm dân vận “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm”; “phải thật thà nhúng tay vào việc”, soi lại thực tế hiện nay mới thấy nhiều người đã xa rời, đã làm mờ đi hình ảnh và vai trò gần gũi, gắn bó, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. 

Làm dân vận trước hết phải có tấm lòng trong sáng, nhiệt thành vì Đảng vì dân. Theo Bác, với dân thì giải thích, thuyết phục chưa đủ. Cần phải dân vận trong hành động, trong cuộc sống phải mẫu mực về đạo đức lối sống. Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới đã đặt ra yêu cầu đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong xã hội. Đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, mọi công việc lớn nhỏ đều trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến dân và đều thật sự cần đến sự tham dự của nhân dân. “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Được lòng dân chúng ta làm nên tất cả, mất lòng dân là mất tất cả - đó là nguyên lý trường tồn của CTDV./.

Hải Lam

các tin khác