Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến lấy dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

Lấy ý kiến lấy dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

07/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021 về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản QPPL năm 2021, theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các cơ quan có liên quan dự thảo xong Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018, ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 21/6/2021 để hoàn chỉnh.

Văn bản đính kèm:

Công văn số:1693/STNMT-ĐĐ V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

các tin khác