Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ

Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ

07/01/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm:

Công văn số 4149/STNMT-MT về việc tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ

Công văn số:4248/VPUBND-KTN về việc triển khai Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh

Tờ trình số: 397/Ttr-STNMT về việc triển khai Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số:08/2021/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số:47/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, mức trích để lại cho tổ chức thu phí và bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số:53/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác