Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông cáo về kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông cáo về kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

26/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 26/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Thông cáo số 47/TC-HĐND về kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể như sau:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức họp trực tuyến. Theo đó, kỳ họp diễn ra vào lúc 08 giờ, ngày 28 tháng 10 năm 2021 tại các điểm cầu: Điểm cầu tỉnh: Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phòng họp 01 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và tại điểm cầu huyện, thị xã, thành phố.

Kỳ họp lần này nhằm giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với các nội dung sau:

1. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tờ trình về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương.

2. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

3. Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra. 

4. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh An Giang.

5. Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra. 

6. Thảo luận tại Hội trường.

7. Thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Trên đây là Thông cáo về kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin thông báo đến Nhân dân trong tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí biết để theo dõi và đưa tin về kỳ họp./.

Tải về: Thông cáo số 47/TC-HĐND

 

các tin khác