Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Công bố, công khai thông tin công chức có thẩm quyền của các đơn vị.

Công bố, công khai thông tin công chức có thẩm quyền của các đơn vị.

01/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

- Văn phòng HĐND 

Tải về

- Văn phòng UBND

Tải về

- Sở Xây Dựng

Tải về

- Ban Quản lý khu kinh tế 

Tải về

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tải về

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về

- Sở Nội vụ

Tải về

- Sở Ngoại vụ

Tải về

- Sở Công thương

Tải về

- Sở Giáo dục và Đào tạo

Tải về

- Sở Thông tin và Truyền thông

Tải về

- Sở Khoa học và Công nghệ

Tải về

- Sở Tư pháp

Tải về

- Sở Tài chính

Tải về

- Sở Lao động thương binh và xã hội

Tải về

- Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch

Tải về

- Sở Y tế

Tải về

- Sở Tài nguyện & Môi trường

Tải về

- Thanh tra tỉnh

Tải về

- Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang 

Tải về

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đo thị tỉnh An Giang

Tải về

-Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang

Tải về

- Ban Dân Tộc

Tải về

 

- Thành phố Long Xuyên

Chưa có

- Thành phố Châu Đốc

Tải về

- Thị xã Tân Châu

Tải về

- Huyện An Phú

Tải về

- Huyện Chợ Mới

Tải về

- Huyện Phú Tân

Tải về

- Huyện Thoại Sơn

Chưa có

- Huyện Tịnh Biên

Tải về

- Huyện Tri Tôn

Chưa có

- Huyện Châu Thành

Chưa có

- Huyện Châu Phú

Chưa có

 

Văn phòng HĐND 

- Văn phòng UBND

- Thành phố Châu Đốc

- Thị xã Tân Châu

- Huyện An Phú

- Huyện Chợ Mới

- Huyện Phú Tân

- Sở Xây Dựng

- Ban Quản lý khu kinh tế 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Nội vụ

- Sở Ngoại vụ

- Sở Công thương

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Khoa học và Công nghệ

- Sở Tư pháp

- Sở Tài chính

Sở Lao động thương binh và xã hội

- Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch

- Sở Y tế

Sở Tài nguyện & Môi trường

- Thanh tra tỉnh

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đo thị tỉnh An Giang

-Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang

Ban Dân Tộc

các tin khác