Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đât thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đât thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

10/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đôi, bố sung một điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 7 5 1/2019/ƯBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Uy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phu về các nhiệm vụ, giải pháp triên khai lập đồng thời các quy hoạch
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Công văn số 4744/BTNMT-TCỌLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 cúa Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

Căn cứ Công văn số 950/UBND-KTN ngày 09 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 -2030, Ke hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trong khi Quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt;

Căn cứ Công văn số 636/STNMT-ĐĐ ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030.

Nay Uy ban nhân dân huyện Phú Tân thông báo việc tố chức lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đât thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cụ thê như sau:

Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phú Tân là 30 ngày kê từ ngày ban hành Thông báo này.

Nội dung lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang gồm báo cáo tóm tăt quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điêm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyến mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Việc lây ý kiên đóng góp của các cơ quan, tô chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phú Tân được thực hiện băng hình thức tô chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin vê nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Uy ban nhân dân tỉnh An Giang và Uy ban nhân dân huyện Phú Tân.

Văn bản góp đính kèm:

Thông báo về tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Tân năm 2020

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Tân đến năm 2030

Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

 

các tin khác