Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ

06/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND.

Theo Công văn số 887/VPUBND-KTN ngày 03/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang; CV số 243/UBND-NC ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh có giao cho Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND. Thời gian trình UBND tỉnh trong tháng 6/2021.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự thảo Quyết định thay thế này có những điểm đổi mới như sau:

1. Bổ sung thêm đối tượng áp dụng là chợ đêm.

2. Bổ sung thêm Điều quy định tổ chức quản lý hoạt động chợ đêm.

3. Điều chỉnh thời gian mà tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng và trả tiền thuê điểm kinh doanh tại chợ nhưng trong thời gian quá 06 tháng (trước đây là 12 tháng) liên tục kể từ ngày nhận điểm kinh doanh tại chợ mà không tổ chức kinh doanh thì đơn vị quản lý kinh doanh chợ được quyền thanh lý hợp đồng phần thời gian còn lại mà không phải bồi thường cho tổ chức, cá nhân nhằm tránh trường hợp đầu cơ, chờ tăng giá để sang nhượng thuê điểm kinh doanh.

Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan góp ý bằng văn bản để Sở Công Thương tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Quyết định thay thế. Trong quá trình thực hiện góp ý, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành chỉ đạo phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan lấy ý kiến thêm các Ban quản lý và doanh nghiệp đang kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn.

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:612/SCT-QLTM Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ

Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định số:73/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số:06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

 

các tin khác