Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử

18/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ công văn số 392/UBND-TH ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ II HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 14/3/2014, Chỉnh phủ ban hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản (gọi tắt là Nghị định 18). Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/6/2014. Nghị định quy định các khung nhuận bút đối với tác phẩm báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử), xuất bản phẩm; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm.

Ngày 08/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên các loại tạp chí trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Ngày 25/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh, đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đã căn cứ Nghị định 18, Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh để thực hiện chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên các kênh thông tin, tuyên truyền của cơ quan, đơn vị mình.

Tuy nhiên, các chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản nằm ở nhiều văn bản vừa trung ương vừa địa phương nên cũng gây khó khăn cho các cơ quan báo chí, cơ quan đơn vị áp dụng thực hiện. Vì vậy, cần thiết xây dựng và ban hành văn bản chung của địa phương đối với tất cả các loại hình để tạo sự thống nhất trong áp dụng và thực hiện.

Văn bản góp ý đính kèm

Công văn số:480/STTTT-TTBCXB lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo TỜ TRÌNH Đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

 

các tin khác