Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “TDĐK XDĐSVH” tỉnh An Giang theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “TDĐK XDĐSVH” tỉnh An Giang theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND

21/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Nghị định 122/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”;“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Căn cứ Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Thực hiện Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020

Văn bản góp ý đình kèm:

Công văn số:1052/SVHTTDL-TCPC Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND

Tờ trình Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 

Quyết định số:19/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định Công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 

các tin khác