Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu

18/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Luật đất đai, ngày 29/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, ngày 20/11/2018; các văn bản hướng dẫn về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay UBND huyện Châu Thành đã hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Để có cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. UBND huyện Châu Thành thông báo tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân nội dung: Lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để tham gia lấy ý kiến.

Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất từ năm 2021 đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành, tại địa chỉ http://chauthanh.angiang.gov.vn mục “Thông báo”.

Văn bản đính kèm:

Thông báo số:45/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

Bản đồ hiện trang sử dụng đất huyện Châu Thành năm 2020

Bản đồ quy hoạch huyện Châu Thành năm 2030

Hệ thống biểu mẫu quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu

Báo cáo cáo Thuyết minh tóm tắt quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu

các tin khác