Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông báo trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tích hợp và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

Thông báo trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tích hợp và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

19/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 12-3, Sở Kế hoạch và đầu tư ban hành công văn thông báo đến các Sở, ban, ngành tỉnh trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tích hợp và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Cụ thể, đối với trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch được tích hợp quy hoạch tỉnh đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch:

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch (Nghị quyết số 751/2019UBTVQH14), các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.

Các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 (Nghị quyết số 110/NQ-CP) và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (Nghị quyết số 131/NQ-CP).

Do đó, trình tự, thủ tục thẩm định điều chỉnh quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh đã được xác định tại Nghị quyết số110/NQ-CP và Nghị quyết số 131/NQ-CP được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2019). Trường hợp việc điều chỉnh các quy hoạch có liên quan đến Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu sẽ được thực hiện theo Thông tư này.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 69/NQ-CP, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 11753/BTC-HCSN ngày 02 thảng 10 năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch, trong đó có quy hoạch được điều chỉnh theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14.

Đối với trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch:

Theo khoản 9 Điều 3 Luật Quy hoạch, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm các quy hoạch được quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch; Theo khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 7 Điều 25, khoản 3 Điều 26 và khoản 3 Điều 27 Luật Quy hoạch, việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan tới quy hoạch; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của 35 luật có liên quan tới quy hoạch; Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch để đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch; các luật, pháp lệnh khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Tin HY
Nguồn
CV số 434/SKHĐT-THQH ngày 12/3/2021

các tin khác