Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Bãi bỏ VBQPPL do UBND tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (31/12/2020)

 

Bãi bỏ VBQPPL do UBND tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (31/12/2020)

 

Bãi bỏ Quyết định số 101/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (31/12/2020)

 

Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (31/12/2020)

 

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2020 (30/12/2020)

 

Ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang (24/12/2020)

 

Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực y tế (23/12/2020)

 

Ban hành Quy định về cao độ thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (23/12/2020)

 

Quyết định Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang (21/12/2020)

 

Công văn ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Xây dựng (18/12/2020)