Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết TTHC lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang (29/08/2022)

 

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLKDLQG Núi Sam (22/08/2022)

 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức các chuỗi sự kiện và các Tiểu Ban phục vụ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - năm 2022 tại tỉnh An Giang (19/08/2022)

 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (17/08/2022)

 

Quyết định công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Khám bênh, chữa bênh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang (17/08/2022)

 

Quyết định công bố Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang (17/08/2022)

 

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (12/08/2022)

 

Quyết định số 1987/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang (09/08/2022)

 

Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (09/08/2022)

 

Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang (09/08/2022)