Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực phòng, chống TNXH thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTB&XH (29/09/2022)

 

Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT tỉnh An Giang (29/09/2022)

 

Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú ý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT tỉnh An Giang (29/09/2022)

 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025" (28/09/2022)

 

Kế hoạch thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính cống ích trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2022 (15/09/2022)

 

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết TTHC lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang (29/08/2022)

 

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLKDLQG Núi Sam (22/08/2022)

 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức các chuỗi sự kiện và các Tiểu Ban phục vụ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - năm 2022 tại tỉnh An Giang (19/08/2022)

 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (17/08/2022)

 

Quyết định công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Khám bênh, chữa bênh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang (17/08/2022)