Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 11/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, Quy chế quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Đối tượng áp dụng của Quy chế là đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến quản lý, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quy chế quy định một số nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 41, Điều 45 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và phải đảm bảo điều kiện về nhân lực theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.  

Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ nổ mìn có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 43 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

Tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nổ mìn phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 43, Điều 45 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

Việc xây dựng kho chứa, sắp xếp bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Phụ lục 10 của QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

Việc xây dựng, mở rộng, cải tạo kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phải tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và phải được sự đồng ý của các cơ quan chức năng. 

Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; bảo đảm các khoảng cách đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Khi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp phải thông báo trước 03 ngày tới Ủy ban nhân dân cấp xã, người lao động, các đơn vị lân cận và dân cư sống xung quanh nơi nổ mìn về địa điểm, biển báo, hiệu lệnh, thời gian tiến hành nổ mìn của đơn vị. 

Thời gian nổ mìn từ 11 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút trong ngày. Việc khởi nổ chỉ được thực hiện khi tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã báo cáo cho Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành nổ mìn biết bằng văn bản.

Theo quy định, Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý,....

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2020 và thay thế Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Bạch Kim