Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Yêu cầu các đơn vị và doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Ngày đăng: 13/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo số liệu báo cáo của Sở Tài chính, căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 thì trong giai đoạn hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang.

Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang thì thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2018, tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ là 64% vốn điều lệ, thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang thì thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2018, tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ là 49% vốn điều lệ, thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Đến tháng 9/2020, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành các Quyết định phê duyệt: Dự toán chi phí cổ phần hóa; kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa; phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa; danh mục tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa; giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và thực hiện công bố giá trị doanh nghiệp; vốn điều lệ sau cổ phần hóa; phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa và phê duyệt phương án cổ phần hóa theo quy định.

Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang đang phối hợp với đơn vị tư vấn và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Đến 16 giờ 00 ngày 01/10/2020, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang nhưng không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá, nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Công ty đã bán cổ phần cho tổ chức công đoàn đạt tỷ lệ 100% và cho người lao động đạt 14% so với số lượng 729.200 cổ phần được quyền mua, đang tiếp tục thực hiện bán đến hết ngày 19/10/2020 theo quy định.

Đối với Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang, dự kiến tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 26/10/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cho các nhà đầu tư thông thường là 7.722.638 cổ phần, chiếm 26,89% vốn điều lệ, với giá khởi điểm của một cổ phần là 45.400 đồng/cổ phần và hoàn thành công tác cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Trước tình hình trên và đồng thời để thực hiện tốt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện 04 nội dung sau:

Một là, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết TW5, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đổi mới phương thức thu hút đầu tư nước ngoài.

Hai là, đẩy mạnh triển khai các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 đã đề ra tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP; Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ba là, tiếp tục rà soát công tác cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bốn là, lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng trình tự và thẩm quyền theo quy định. Các Sở, ban ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý trong việc kiểm tra hiện trạng nhà, đất; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp, phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang gồm Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu (1) tiếp tục đảm bảo yêu cầu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; triển khai các giải pháp ứng phó rủi ro, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh, có giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. (2) Tiếp tục triển khai đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. (3) Rà soát, lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng trình tự và thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. (4) Khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo phương án cổ phần hóa doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước theo phương án chuyển nhượng vốn đã được phê duyệt. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh phải báo cáo Ủy ban nhân dân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ, nhằm hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước, hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang gồm Công ty TNHH MTV Phà An Giang, Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang, Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang, Công ty cổ phần Điện nước An Giang, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty cổ phần Du lịch An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu (1) tiếp tục đảm bảo yêu cầu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; triển khai các giải pháp ứng phó rủi ro, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh, có giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. (2) Rà soát, lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng trình tự và thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. (3) Thực hiện đúng quy định về đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch, đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan cố tình không chấp hành, trì hoãn, kéo dài việc thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

T. Thủy