Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 23/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai – len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Với mục tiêu quán triệt và cụ thể hoá nội dung kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA được ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; Vận dụng và phát huy có hiệu quả các ưu đãi của Hiệp định, từ đó tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế tối thiểu các thách thức của Hiệp định UKVFTA trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Thông qua kế hoạch, tạo sự nhất quán và kết nối các cơ quan, đơn vị trong triển khai Hiệp định UKVFTA tại địa phương.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh; Rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật; Nâng cao năng lực cạnh tranh (Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển các vùng nguyên liệu, chuỗi liên kết phục vụ thị trường xuất khẩu; Phát triển công nghiệp phục vụ xuất khẩu; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư; Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính; Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu, hợp tác xã, tổ hợp tác); Phát triển nguồn nhân lực; Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nội dung kinh phí của Kế hoạch này được triển khai thống nhất với Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 27/11/2020 về việc triển khai thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, địa phương có liên quan từ nguồn Ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ, huy động xã hội hóa hợp pháp trên cơ sở lồng ghép với các chương trình dự án theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trước ngày 30 tháng 09 năm 2021. Đồng thời, định kỳ trước ngày 10 tháng 11 hàng năm hoặc đột xuất thông tin kết quả thực hiện về Sở Công thương để tổng hợp và báo cáo Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn thực hiện kế hoạch này, đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc và có hiệu quả thực hiện Kế hoạch này./.

Nguồn: Kế hoạch số 440/KH-UBND, ngày 19/7/2021
Minh Thư