Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Những kết quả nổi bật trong thực hiện cải cách hành chính năm 2021

Ngày đăng: 17/02/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2021, An Giang xác định, kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh triển khai thực hiện 72 nhiệm vụ.

Xác định khâu đột phá là “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn”. Kết quả, trong năm, các Sở, ban ngành, địa phương tích cực, chủ động triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành 72/72 đầu công việc, đạt 100% kế hoạch, hoàn thành các nhiệm vụ, đề án, mục tiêu đề ra. 

Responsive image

Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Kế hoạch CCHC tỉnh An Giang năm 2021, tập trung vào các nội dung cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. 

Trên cơ sở kế hoạch CCHC của tỉnh, các Sở, ban ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Lãnh đạo các Sở, ban ngành và địa phương luôn phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương, quyết liệt thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần cải thiện và nâng cao kết quả các Chỉ số: năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2021.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tỉnh An Giang luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, các chỉ đạo của Bộ Nội vụ để thực hiện đồng bộ CCHC đạt hiệu quả và đúng pháp luật. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức đều nâng lên. Đặc biệt là việc giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cấp đã thể hiện tốt, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Qua thực hiện xuất hiện nhiều điểm mới, giải pháp, sáng kiến hay, hiệu quả trong công tác CCHC.

100% các TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử, giải quyết đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Qua đó, công bố công khai, minh bạch trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát. 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời sau công bố thông qua các hình thức: tại trụ sở làm việc, trên Kiosk tra cứu thông tin, trên Cổng thông tin điện tử và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thuận tiện. Đến nay, đã có 1.397 TTHC của 17 Sở, ban, ngành được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chiếm tỷ lệ là 95% thủ tục cấp tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã nỗ lực đưa 27 TTHC của các cơ quan ngành dọc (Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh) và 17 thủ tục của Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc thường xuyên được nâng cấp, đáp ứng được yêu cầu trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức, viên chức góp phần tăng hiệu suất trong công việc. Ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời các công việc, TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đến nay các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp các cấp đã kiện toàn tổ chức theo đúng quy định pháp luật, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn và kỹ năng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nên thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từng bước được nâng chất. Tổ chức bộ máy các cấp được rà soát, sắp xếp lại phù hợp, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương. 

Công tác kiểm tra CCHC từ cấp tỉnh đến cơ sở được thực hiện thường xuyên. Qua đó, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực thi các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm, chú trọng đã chuyển sang thực hiện theo hình thức trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, hành chính. Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được triển khai tích cực. Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đã thực hiện rà soát và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp giao diện cho thiết bị di động để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ TTHC. Đồng bộ, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy và chính quyền các cấp đã thực hiện tốt công tác CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, đây cũng là một trong những điều kiện cần để thu hút các doanh nghiệp gia nhập thị trường và đầu tư sản xuất kinh doanh tại An Giang, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Hạnh Châu