Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Thành lập Tổ giúp việc triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4

Ngày đăng: 26/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)-Ngày 25/11, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính Nguyễn Thanh Bình ký quyết định thành lập Tổ giúp việc triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

Theo đó, Tổ giúp việc triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang do Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.

Theo quyết định này, Tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ giúp việc; Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của thành viên Tổ giúp việc: Tổ trưởng chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Tổ giúp việc. Tổ phó tham mưu, đề xuất, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Tổ giúp việc theo nhiệm vụ được Tổ trưởng phân công. Các Tổ viên giúp Thủ trưởng tại cơ quan, đơn vị đang công tác thực hiện các công việc có liên quan đến nhiệm vụ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021. Tham mưu, báo cáo, đề xuất triển khai thực hiện các nhiệm vụ với Thủ trưởng tại cơ quan, đơn vị đang công tác. 

Chủ trì tham mưu thủ trưởng tại cơ quan, đơn vị và phối hợp các cán bộ liên quan tại cơ quan, đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đã được phân công, đảm bảo đúng tiến độ. Rà soát hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

Cập nhật danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 4, theo Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh ban hành vào mục “Áp dụng dịch vụ công” trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Rà soát, cập nhật đầy đủ số lượng, chính xác thông tin thành phần thủ tục hành chính, biểu mẫu, quy trình nội bộ điện tử đã được ban hành. Theo dõi, phối hợp thực hiện kiểm thử dịch vụ công đến khi hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia; Rà soát, đánh giá chất lượng theo danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

Với việc thành lập Tổ giúp việc, sẽ giúp tỉnh An Giang triển khai thành công Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4.

Nguồn: QĐ số 01/QĐ-BCĐCCHC ngày 25/11/2021
GP