Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2022

Ngày đăng: 28/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Responsive image
 

Qua đó, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trên 06 lĩnh vực trọng tâm: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ. Cải cách hành chính phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao sự hài lòng người dân, doanh nghiệp là mục tiêu và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Cải cách hành chính phải thực hiện thường xuyên, liên tục không ngừng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, đảm bảo thời gian theo quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản được ban hành đúng trình tự, thẩm quyền, nội dung mang tính khả thi cao và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh.

Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở ở mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động thực thi công vụ, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2022 đặt ra các mục tiêu: Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên. 100% thủ tục hành chính trả kết quả đúng hạn. 98% người dân được hỏi hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hài lòng với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu 50% hồ sơ giải quyết trực tuyến và 100% dịch vụ công (đủ điều kiện) cung cấp trực tuyến mức 4. Phấn đấu tích hợp 70% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).  20% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh, xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.  50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống báo cáo được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.  Nâng cấp, hiệu chỉnh, bổ sung Phân hệ theo dõi nhiệm vụ Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, kết nối tích hợp với Phân hệ theo dõi nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm hiển thị theo thời gian thực. Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh (PCI) phấn đấu trong nhóm 10/63 tỉnh, thành phố của cả nước. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số đo lường sự hài lòng (SIPAS) phấn đấu trong nhóm 20/63 tỉnh, thành phố của cả nước.

Công tác cải cách hành chính năm 2022 tỉnh An Giang được thực hiện trên 8 lĩnh vực với 80 nhiệm vụ, như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:  20 nhiệm vụ; Cải cách thể chế: 4 nhiệm vụ; Cải cách thủ tục hành chính: 5 nhiệm vụ; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 9 nhiệm vụ; Cải cách chế độ công vụ: 8 nhiệm vụ; Cải cách tài chính công: 8 nhiệm vụ; Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: 23 nhiệm vụ; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 3 nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh nhiệm vụ mới, yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương báo cáo, đề xuất giải pháp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung./.

Nguồn: Kế hoạch số 803 /KH-UBND ngày 23/12/2021

ĐV