Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Nội vụ trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Phú Tân, Châu Phú và An Phú sau kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 17/03/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 15/3/2022, Sở Nội vụ đã có Công văn số 410/SNV-CCHC&XDCQ giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nội dung thứ nhất: Cử tri thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân và huyện Châu Phú: “Đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm đến chế độ tiền lương của Trưởng khóm, Phó khóm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận nếu có trình độ chuyên môn từ trung cấp được hưởng như cán bộ không chuyên trách cấp xã”. 

Nội dung này Sở Nội vụ trả lời như sau: Về chế độ phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách, Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND được xây dựng dựa trên quan điểm vận dụng quy định pháp luật, thực hiện chính sách có lợi nhất cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp khóm; trên cơ sở nguồn kinh phí tiết kiệm do tinh giảm số lượng theo quy định; UBND tỉnh đã xây dựng trình HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách áp dụng cho người hoạt động không chuyên trách trên nguyên tắc phải đảm bảo từ bằng hoặc cao hơn trước đây. Cụ thể: 

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hàng tháng được hưởng mức phụ cấp, trợ cấp bằng mức hiện hưởng, đồng thời nếu có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngoài phụ cấp hàng tháng 1,0 mức lương cơ sở, còn được trợ cấp theo trình độ chuyên môn đào tạo với mức sau:

- Tốt nghiệp trung cấp: Trợ cấp tương đương 0,86 lần mức lương cơ sở;

- Tốt nghiệp cao đẳng: Trợ cấp tương đương 1,10 lần mức lương cơ sở;

- Tốt nghiệp đại học: Trợ cấp tương đương 1,34 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở, nếu kiêm nhiệm chức danh mà giảm 01 người trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm bố trí tối đa theo quy định thì được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm đó. Khuyến khích người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm tham gia đảm nhiệm thêm chức danh công việc của ấp, khóm để hưởng thêm 100% mức bồi dưỡng nhằm tăng thêm thu nhập (một người có thể kiêm nhiệm, đảm nhiệm nhiều chức danh và được hưởng 100% mức phụ cấp, bồi dưỡng của không quá 02 chức danh kiêm nhiệm, đảm nhiệm thêm).

Hiện nay, theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ “Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn: Loại 1 tối đa 14 người; Loại 2 tối đa 12 người; Loại 3 tối đa 10 người”. Phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã “Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở”.

Đối chiếu quy định trên, thì mức phụ cấp, trợ cấp của chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh đã vượt so với quy định; đồng thời từ thực tế nguồn kinh phí ngân sách của địa phương gặp khó khăn, phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Do đó không thể điều chỉnh quy định tăng thêm mức phụ cấp, trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp (trong khi số lượng các chức danh chi hội đoàn thể ở ấp, khóm vẫn bố trí như cũ, không giảm).

Nội dung thứ hai: Cử tri xã Khánh An, huyện An Phú đề nghị: “Địa bàn xã Khánh An hiện nay cơ cấu có 04 ấp An Khánh, Thạnh Phú, An Hòa, Khánh Hòa. Trong 04 ấp nêu trên thì địa bàn ấp An Hòa có dân số rất đông đúc, gấp 03 lần dân số của 03 ấp còn lại, trong khi địa giới hành chính thì lại rất nhỏ. Những năm vừa qua, khi huyện, tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, thì đối với công việc của 03 ấp An Khánh, Thạnh Phú, Khánh Hòa thực hiện sớm hoàn thành, còn riêng ấp An Hòa công việc phải kéo dài, chậm trễ do mật độ số dân quá đông, địa bàn ranh giới chồng chéo khó quản lý và thực hiện nhiệm vụ. Để việc quản lý địa bàn thời gian tới được chặt chẽ, kiểm soát thật tốt. Việc phân bổ lại dân số và diện tích giữa các ấp cho hợp lý tương đối, đề nghị xem xét cho ý kiến phân chia lại địa giới hành chính giữa các ấp cho phù hợp”

Nội dung này Sở Nội vụ trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thì: “ấp được tổ chức ở xã; dưới xã là ấp, khóm được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là khóm. Khóm, ấp không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn; nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao”.

Triển khai thực hiện ở địa phương tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, chỉ hướng dẫn “Về quy trình thành lập ấp, khóm mới; quy trình sáp nhập, giải thể và đặt tên, đổi tên ấp, khóm và quy trình ghép cụm dân cư vào ấp, khóm hiện có”. Trong đó, không có hướng dẫn về quy trình “Phân chia lại địa giới hành chính giữa các ấp” theo như đề nghị của Cử tri. Do đó, tiếp thu ý kiến của Cử tri xã Khánh An, Sở Nội vụ sẽ thành lập đoàn phối hợp với UBND huyện An Phú khảo sát về quy mô và tình hình tổ chức, hoạt động tại các ấp trên địa bàn xã, qua đó sẽ có hướng dẫn cụ thể việc bố trí các ấp đảm bảo hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. /.  

Vũ Hùng