Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng: 23/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021, thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.  

Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức và nội dung phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các Cơ sở trợ giúp xã hội và các cơ quan khác có liên quan trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguyên tắc phối hợp là tuân thủ quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên; Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan; Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời.

Hình thức phối hợp là trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; Tổ chức họp liên ngành; Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp giữa các đơn vị gồm: việc lập Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi; rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài; lấy ý kiến cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài đối với trẻ em bị bỏ rơi; xác nhận trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi nước ngoài; giới thiệu trẻ em ở Cơ sở trợ giúp xã hội làm con nuôi người nước ngoài; quản lý, sử dụng chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài và đảm bảo kinh phí cho công tác giải quyết việc nuôi con nuôi

UBND tỉnh cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Sở Tư pháp; Sở Y tế; Công an tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Cơ sở trợ giúp xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; Sở Tài chính./.

Nguồn: Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND, ngày 21/7/2021
Minh Thư