Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Triển khai thực hiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin

Ngày đăng: 07/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến chỉ số tính minh bạch về tiếp cận thông tin năm 2021 và trong thời gian tới.

Theo đó, các Sở, ngành phụ trách các chỉ tiêu có kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép vào chương trình công tác năm để việc tổ chức thực hiện đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, đúng trọng tâm; Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong hệ thống ngành và các sở, ngành có nội dung liên quan nhằm đảm bảo việc thực hiện được thống nhất, đồng bộ và hiệu quả và báo cáo định kỳ quý, 06 tháng, năm nội dung triển khai thực hiện.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 03 chỉ tiêu gồm: Chỉ tiêu điểm số về độ mở và chất lượng website của tỉnh; Chỉ tiêu tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh truy cập vào website của UBND tỉnh hoặc các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố để tra cứu, tìm hiểu các ưu đãi/khuyến khích/hỗ trợ đầu tư của tỉnh, các quy định về thủ tục hành chính, các văn bản điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các văn bản pháp luật của tỉnh; Chỉ tiêu thông tin mời thầu được công khai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố công khai (niêm yết tại trụ sở, trên Cổng thông tin điện tử) các thông tin: Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 05 năm và hàng năm; các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu về chính sách ưu đãi, tiềm năng cơ hội đầu tư của tỉnh; các kế hoạch đầu tư công; danh mục dự án sau khi được phê duyệt để doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận...Các thông tin niêm yết phải đầy đủ chi tiết, công bố ngay sau khi cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt nhằm triệt tiêu tình trạng doanh nghiệp nhận định “cần có mối quan hệ để có được các tài liệu của tỉnh”; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc cập nhật và đăng thông tin trên các trang thông tin điện tử thành phần.

Cục Thuế  lãnh đạo cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, duy trì cơ chế “một cửa” tại cơ quan thuế và “một cửa liên thông” với một số ngành liên quan như đăng ký thuế, đăng ký xe máy, đăng ký quyền sở hữu tài sản…; thực hiện tốt các quy trình quản lý thuế; nâng cao văn hóa công sở, đạo đức, tác phong trong giao tiếp ứng xử đối với người nộp thuế, nhân dân theo đúng quy định của ngành, nhà nước; Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động thuế; Tiếp tục triển khai các phương thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế; Lãnh đạo công khai minh bạch đầy đủ chế độ, chính sách, thủ tục hành chính về thuế; Tăng cường đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra; Triển khai cơ chế minh bạch trong hoạt động giám sát doanh nghiệp.

Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai dự toán và quyết toán ngân sách trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính và UBND tỉnh; các báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước hàng tháng, quý, 6 tháng và năm của ngân sách tỉnh cũng được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính để các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu nghiên cứu và khai thác (nếu có); Quan tâm hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc công khai, nội dung và hình thức công khai; Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách thực hiện công khai ngân sách theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ để đơn vị thực hiện, góp phần nâng cao tính minh bạch trong sử dụng ngân sách.

Sở Tư pháp cập nhật 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (địa chỉ www.vbpl.vn), Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đôn đốc việc cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện và cung cấp đầy đủ các tài liệu pháp lý cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu; Tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác theo các chương trình, kế hoạch đề ra; Chủ động tham mưu trong hoạt động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành và địa phương; Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị “nóng” về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tham gia góp ý văn bản của tỉnh liên quan doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh, tham gia xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn, cung cấp dịch vụ công; Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên, tham gia giải quyết các trường hợp, vụ việc liên quan tới quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật; Tham gia các chương trình điều tra, khảo sát nhu cầu tiếp cận thông tin, giao dịch trực tuyến của doanh nghiệp và đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp thành viên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện lãnh đạo việc rà soát các nội dung và hướng dẫn của các Sở, ngành nhằm xác định nội dung công việc để có giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp; Báo cáo định kỳ 06 tháng, năm nội dung triển khai thực hiện về Sở Tư pháp.

Tin HY
Nguồn
CV số 1108 / UBND-TH ngày 07/10/2021