Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố”

Ngày đăng: 15/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 14-10, UBND tỉnh ban hành quyết định Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2021”.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Mục tiêu của Đề án là xây dựng được Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở, UBND cấp huyện theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị; Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị; Xây dựng được bộ câu hỏi xã hội học theo từng nhóm đối tượng để điều tra, khảo sát phục vụ xác định Chỉ số CCHC; Tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của cấp sở, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng, đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC gồm các Sở: Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Xây dựng; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Ngoại vụ; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ;  Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Riêng Thanh tra tỉnh là đối tượng áp dụng, đánh giá nhưng không xếp hạng Chỉ số CCHC.

Theo Đề án, bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở áp dụng cho các sở, ban ngành, cấp huyện được cấu trúc thành 9 lĩnh vực đánh giá, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Công tác văn thư, lưu trữ; Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS).

Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó điểm tự đánh giá/thẩm định: 60 điểm; điểm điều tra xã hội học: 40 điểm gồm 02 nội dung: điểm SIPAS (24 điểm) và điểm khảo sát đối với cán bộ, công chức, viên chức (16 điểm).

Phương pháp để thực hiện việc đánh giá: Cấp sở, UBND cấp huyện tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm của cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần. Cập nhật điểm vào hệ thống phần mềm Chấm điểm Chỉ số CCHC và đính kèm các tài liệu, văn bản có liên quan với tiêu chí đánh giá; Điểm tự đánh giá của các đơn vị, địa phương do Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh (UBND tỉnh thành lập) tiến hành thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xem xét công nhận hoặc không công nhận “điểm tự đánh giá” của cơ quan, đơn vị.

Đối với đánh giá qua điều tra xã hội học: việc điều tra để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau, do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện; Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung tương ứng với tiêu chí của Chỉ số CCHC cấp sở, UBND cấp huyện.

Để tổ chức thực hiện, tỉnh đã đề ra các giải pháp tập trung vào nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, cấp đối với việc xác định Chỉ số CCHC; Theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cũng như nâng cao hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính và trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính, trong đó các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện cải cách hành chính triển khai công tác tham mưu triển khai, theo dõi, đánh giá cải cách hành chính một cách thường xuyên; Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm cần theo dõi, đôn đốc triển khai đúng tiến độ và chất lượng công việc, các đề án, dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong đánh giá, chấm điểm, điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC một cách chính xác, khách quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu về Chỉ số CCHC để đảm bảo tính hệ thống trong công tác theo dõi, đánh giá của các cơ quan hành chính.

Thông qua việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính sẽ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

Tin HY
Nguồn
QĐ số 2366 /QĐ-UBND ngày 14/10/2021