Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025)

Ngày đăng: 27/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Chỉ thị 05 /CT-UBND, ngày 25/10/2021, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Chỉ thị nêu rõ: Năm năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực cho việc thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng năm và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy kết quả đạt được, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thông qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho công tác thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm như: “An Giang chung sức, xây dựng nông thôn mới”; “An Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đồng thời thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực gắn với các nội dung Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI đề ra với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững”. 

3. Chủ động tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tổ chức thi đua theo đợt, theo chuyên đề giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp, những khâu yếu kém của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội…; thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bức phá nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; thi đua xây dựng phát triển văn hoá, xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

4. Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, cần thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn; thực hiện đồng bộ tốt cả 04 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực đổi mới, đa dạng hoá phương thức để đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, các nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. 

6. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy định của Bộ, ngành Trung ương. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức, kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua. Đồng thời tiếp tục cũng cố tổ chức, bộ máy ổn định, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong phạm vi toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh. 

7. Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp với nhiều chủng mới nguy hiểm, lây lan rất nhanh, do đó tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm tập trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Các cơ quan, đơn vị và địa phương trên toàn tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, đoàn kết, chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, đồng bộ hiệu quả các giải pháp trong phòng, chống đại dịch Covid-19, kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, ứng dụng công nghệ thông tin để truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm hợp lý, điều trị hiệu quả, giãn cách xã hội ở phạm vi và thời hạn cần thiết, chặn đứng nguồn lây, bảo đảm phương châm “5K + vắc xin” và tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch; thần tốc xét nghiệm và tiêm vắc xin cho nhân dân, nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Các cấp, các ngành kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt; phê bình, kiểm điểm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo kế hoạch hàng năm và 05 năm (2021 - 2025). 

9. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị này, tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua gắn với tích cực tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

10. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh). Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tải về: Chỉ thị 05 /CT-UBND

BBT