Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ cơ quan hành chính

Ngày đăng: 22/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa ban hành công văn triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 và Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn, hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Thực hiện Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt, chỉ đạo việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Triển khai thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp về hồ sơ và trình tự giải quyết thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng, đúng quy định; Tuyên truyền, phổ biến các quy định về cung ứng dịch vụ công để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền cho thí điểm triển khai mô hình mới trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thì tiếp tục thực hiện; báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất phương hướng, giải pháp sau khi hoàn thành thí điểm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện lưu thông tin cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (người đại điện tổ chức/doanh nghiệp) có giao dịch, thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương đầy đủ và thường xuyên, liên tục, không gián đoạn; Khuyến khích lưu trữ điện tử hoặc phần mềm để dễ rà soát, thống kê, báo cáo, cung cấp thông tin liên lạc. 

Đối với, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; Tuyên truyền, phổ biến các quy định về cung ứng dịch vụ công; Chú trọng nhắc nhở việc lưu trữ hồ sơ, thông tin của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị…. ./.

Tin HY
Nguồn
CV số 733 /UBND-TH ngày 21/7/2021