Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ngày đăng: 30/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1145/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 13 tháng 8 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển và liêm chính, phục vụ nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Về nội dung tuyên truyền, giai đoạn 2021-2030 hệ thống thông tin cơ sở sẽ triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước với 10 nhóm nội dung trọng tâm như: Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện; Vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính; kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các địa phương; Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính; Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở sẽ tận dụng và khai thác tối đa các loại hình tuyên truyền sẵn có như: hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng; trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; nhắn tin trên mạng viễn thông; truyền thông trên các nền tảng công nghệ… Ngoài ra, đẩy mạnh truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở./.

Thúy Hằng. 
Nguồn:
Quyết định số 1216/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2021..