Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng: 26/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 25-11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản 1354/UBND-TH về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương, đồng thời xét đề xuất của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 326/BC-STP ngày 19/11/2021 về triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; ít nhất 05 đơn vị cấp xã có phát sinh hồ sơ; đảm bảo đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn tỉnh có ít nhất 55/156 xã, phường, thị trấn có phát sinh hồ sơ (tỷ lệ 35% theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ); chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không đạt tỷ lệ theo yêu cầu.  Đảm bảo đầy đủ điều kiện, trang thiết bị cần thiết (máy tính, máy scan, chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng …) tại các cơ quan có thẩm quyền chứng thực (Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn) đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.  Tăng cường công tác tuyên truyền về các quy định và lợi ích của việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; nghiên cứu giải pháp thực hiện để tăng số lượng hồ sơ phát sinh về thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Chỉ đạo Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy trình được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn số 726/UBND-TH ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và quy định pháp luật về chứng thực (Tài liệu hướng dẫn sử dụng cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp). 

Yêu cầu Sở, ban, ngành tỉnh  đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thì nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp hay bổ sung thêm các thành phần hồ sơ đã được chứng thực bản sao điện tử.  Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp: thành phần hồ sơ là văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì các đơn vị tự tra cứu, xác minh thông tin trong phạm vi quy định của pháp luật.

  Giao Sở Thông tin và Truyền thông  hướng dẫn cho các địa phương chưa có chứng thư số hoặc đã hết hạn về thủ tục đăng ký, gia hạn cấp chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện ký số đối với dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  Hướng dẫn Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố cách xác thực bản sao điện tử, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của người dân./.

DT

Nguồn: Văn bản 1354/UBND-TH, ngày 25 tháng 11 năm 2021