Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 07/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 06/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image
 
 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 262/QĐ-UBND 08/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, danh mục bao gồm 1.443 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và 235 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh. Các Nguồn: Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh An Giang tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm Quyết định này; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi, rà soát tham mưu Chủ tịch UBND điều chỉnh, bổ sung Quyết định này đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công khai Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Sở, ban, ngành tỉnh cập nhật các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định này vào mục “Áp dụng dịch vụ công” trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đồng bộ mức độ của dịch vụ công từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính về Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; cập nhật danh mục theo Quyết định này vào các biểu mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện./.

ĐV
(Kèm Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến )