Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tuyên giáo An Giang nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Tuyên giáo An Giang nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Ngày đăng: 30/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng”, “Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng; giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng”.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả hoạt động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Responsive image

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban...

1. Tham mưu cấp ủy nhiều vấn đề quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Tuyên giáo là tham mưu cấp ủy những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Thực tiễn cho thấy, nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi phải có những câu trả lời, biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, thời gian qua, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề liên quan trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, như: Quản lý và vận hành hiệu quả Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; tập trung triển khai Đề án của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh và Đề án của Tỉnh ủy về sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng địa phương; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về quy trình ứng xử với báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo quản lý, phát huy vai trò của báo chí, đồng thời, tạo diễn đàn cho lực lượng những người làm báo và văn nghệ sĩ trong tỉnh có điều kiện bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng đối với lãnh đạo tỉnh; chủ trì tổ chức và tham gia nhiều hội thảo khoa học. Đặc biệt, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời, kịp thời tham mưu sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo (như: Giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội, thể thao, dân số...).

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nội dung quan trọng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

2. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tích cực đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác tư tưởng đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ giữa bồi đắp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với không ngừng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Xác định việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của đảng viên; là khâu đầu tiên rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề bảo đảm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Thời gian gần đây, công tác triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tăng cường đổi mới. Bên cạnh chú trọng chấn chỉnh về kỷ luật, kỷ cương; việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng, nhanh chóng và kịp thời hơn (mỗi lần có thể kết nối trực tuyến đến 153 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với hơn 10.000 đại biểu tham dự).

Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng về đạo đức, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh tăng cường hướng dẫn, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh còn chú trọng tham mưu cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện, nhất là việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Thông qua tăng cường giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh cho các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh tuyên truyền (mỗi năm gần 150 điển hình)… đã góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh quê hương, con người An Giang trên phạm vi cả nước.  

Song song với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, cũng được hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tập trung tiến hành đồng bộ, quyết liệt và đổi mới thông qua nhiều hình thức. Ngay sau khi Nghị quyết 35-NQ/TW được ban hành và triển khai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động làm đầu mối tham mưu Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng nhóm chuyên gia, mở rộng kết nối các lực lượng; triển khai đồng bộ, kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, triệt phá thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội. Trên cơ sở những bài viết phản tuyên truyền của tỉnh, mỗi năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều biên soạn và xuất bản tập sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” làm công cụ tuyên truyền cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cùng với các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng tích cực xây dựng, quản lý các nhóm trên Facebook, Zalo để chia sẻ, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, các nhóm “Dân An Giang”, “Quê hương An Giang”, “An Giang ngày mới” của tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả (hàng năm chia sẻ, lan tỏa gần 5.000 tin tức, hình ảnh, bài viết với gần 30.000 lượt xem).

Responsive image

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

3. Tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời, xác định đây cũng chính là một trong những nội dung cần tập trung đổi mới, góp phần làm cho công tác Tuyên giáo ngày càng bám sát, gắn bó và phục vụ thiết thực, hiệu quả sự phát triển của địa phương.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cũng tiếp tục được đổi mới  thông qua tăng cường cơ chế nắm bắt, phản ánh và phản hồi dư luận xã hội.

Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh xác định việc nắm bắt, tiếp thu, giải quyết và phản hồi các vấn đề dư luận đặt ra vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã tập hợp được hàng trăm nội dung, đặc biệt có trên 90 nội dung phản ánh cụ thể, liên quan đến hoạt động của các sở, ngành, địa phương; hiện gần 80 nội dung đã được xử lý và phản hồi kết quả giải quyết).

Xác định việc thông tin kịp thời, chất lượng là điều kiện quan trọng để định hướng tư tưởng và dư luận. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa diện, nhiều loại hình và phương thức thông tin. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy; ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền những sự kiện, vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, như: Những thành tựu trong phát triển KT-XH, trong công tác xây dựng Đảng; kỷ niệm những ngày lễ lớn; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; những vấn đề đặt ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát… Qua đó, đã kịp thời chuyển tải thông tin chính thống mang tính thời sự, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, vừa định hướng tư tưởng chính trị trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Có thể nói, những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn đã và đang đặt ra cho công tác Tuyên giáo trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức. Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo An Giang quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.